ФОРМУЛЯРИ

НачалоДокументиПриложения / Образци

РДГ Смолян | Документи

Заявление за получаване на достъп до Интернет Информационната система на ИАГ – Система Андроид на физически лица за издаване на превозни билети от временен склад.

Дата на публикуване: 30.06.2022 г. изтегли
 
Заповед № РД05-244/16.06.2022 г. на Директора на РДГ – Смолян относно реда и начина за предоставяне на хартиени превозни билети за недървесни продукти

Дата на публикуване: 17.06.2022 г. изтегли
 
Заповед № РД05-223/13.06.2022 г. на Директора на РДГ – Смолян относно реда и начина за предоставяне и отчитане на хартиени превозни превозни билети.

Дата на публикуване: 14.06.2022 г. изтегли
 
Заповед № РД05-222/13.06.2022 г. на Директора на РДГ – Смолян относно реда за разглеждане на заявления за регистриране на GPS устройства на товарни автомобили

Дата на публикуване: 14.06.2022 г. изтегли
 
Заявление за закупуване на контролни талони, неразделна част от превозните билети по чл.211, ал.1 от ЗГ

Дата на публикуване: 14.06.2022 г. изтегли
 
Уведомителен бюлетин за издадените хартиени превозни билети за елхи.

Дата на публикуване: 05.05.2022 г. изтегли
 
Опис на издадените контролни талони за транспортиране на дървесина.

Дата на публикуване: 05.05.2022 г. изтегли
 
Опис на издадените превозни билети за недървесни горски продукти по Заповед №378/25.04.2013 г. на ИАГ-София

Дата на публикуване: 05.05.2022 г. изтегли
 
Заявление за закупуване на превозни билети, за транспортиране на гъби, горски плодове, ароматни и лечебни растения

Дата на публикуване: 05.05.2022 г. изтегли
 
Заявление за регистрация на мобилни устройства с операционна система „Андроид“ за издаване на електронни превозни билети собственост на ДГС/ДЛС/УОГС/Дирекция на национален парк/община – Прилoжение № 4 към Заповед № 1019/17.11.2021 г. на ИАГ - София

Дата на публикуване: 05.05.2022 г. изтегли
 
Заявление за закупуване на превозни билети и контролни пластини за транспортиране и съхранение на коледни елхи.

Дата на публикуване: 27.04.2022 г. изтегли
 
Заявление за регистриране на електронен дневник на обекти по чл. 206 от ЗГ.

Дата на публикуване: 27.04.2022 г. изтегли
 
Заявление за издаване на удостоверение за регистриран обект по чл. 206 от ЗГ.

Дата на публикуване: 27.04.2022 г. изтегли
 
Заявление за изваждане от употреба на производствена марка (ПМ)

Дата на публикуване: 27.04.2022 г. изтегли
 
Заявление за издаване на удостоверение по чл. 58, ал.3, т.1 от наредба № 1 от 30.01.2012 г. за изработване на производствени марки (ПМ)

Дата на публикуване: 27.04.2022 г. изтегли
 
Опис на издадените превозни билети - Приложение №2 от Заповед №458/30.05.2017 г. на ИАГ-София

Дата на публикуване: 27.04.2022 г. изтегли
 
Заявление за оценка на ловен трофей

Дата на публикуване: 27.04.2022 г. изтегли
 
Уведомление по чл. 186, ал.2 от Закона за горите

Дата на публикуване: 27.04.2022 г. изтегли
 
Заявление за регистрация на горски разсадник

Дата на публикуване: 27.04.2022 г. изтегли
 
Заявление за достъп до обществена информация.

Дата на публикуване: 27.04.2022 г. изтегли
 
Заявление за удостоверяване снабдяването на товарни превозни средства /мобилни обекти по чл. 206 от ЗГ/ с GPS устройства.

Дата на публикуване: 27.04.2022 г. изтегли
 
Декларация за предоставяне на лични данни.

Дата на публикуване: 27.04.2022 г. изтегли
 
Заявление по чл. 81 от Закона горите

Дата на публикуване: 27.04.2022 г. изтегли
 
Заявление за коригиране/анулиране на превозни билети, от лицензирани лесовъди и от обекти по чл. 206 от ЗГ.

Дата на публикуване: 27.04.2022 г. изтегли
 
Заявление за получаване на достъп до Интернет Информационната система на ИАГ за издаване на позволително за сеч (за лица регистрирани в публичния регистър по чл. 235 от ЗГ)

Дата на публикуване: 27.04.2022 г. изтегли
 
Декларация по чл. 84 от Закона загорите

Дата на публикуване: 27.04.2022 г. изтегли
 
Заявление за закупуване на хартиени превозни билети, за транспортиране на дървесина от обекти, в които постъпва, преработва се или от които се експедира дървесина.

Дата на публикуване: 27.04.2022 г. изтегли
 
Заявление за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 27.04.2022 г. изтегли
 
Заявление за издаване на удостоверения УП2 и УП3.

Дата на публикуване: 19.04.2022 г. изтегли
 
Заявление за регистрация на мобилни устройства с операционна система „Андроид“ за издаване на електронни превозни билети собственост на ДГС/ДЛС/УОГС/Дирекция на национален парк/община – Прилoжение № 3 към Заповед № 1019/17.11.2021 г. на ИАГ - София

Дата на публикуване: 19.04.2022 г. изтегли
 
Заповед № 24/18.01.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за допълване на Заповед № 1019/17.11.2021 г.

Дата на публикуване: 19.01.2022 г. изтегли
 
Заявление за издаване на удостоверение за изработване на производствена марка.

Дата на публикуване: 07.12.2021 г. изтегли
 
Заявление за регистриране на електронен дневник на обекти по чл. 206 от ЗГ.

Дата на публикуване: 07.12.2021 г. изтегли
 
Заявление за издаване на удостоверение на обекти по чл. 206 от ЗГ.

Дата на публикуване: 02.12.2021 г. изтегли
 
Заповед 1060/29.11.2021 г. за утвърждаване на типови образци на бланки на документи по чл. 5, ал. 4 от Наредба № 1/30.01.2012 г. за контрола и опазване на горските територии/НКОГТ/

които да се използват от служителите в Изпълнителната агенция по горите, нейните структури и специализирани териториални звена


Дата на публикуване: 01.12.2021 г. изтегли
 
Заповед № 962/04.11.2021 г на Изпълнителния Директор на ИАГ – София във връзка с утвърждаването на нов образец на позволително за сеч.

Дата на публикуване: 01.12.2021 г. изтегли
 
Заповед ЗАП – 962/04.11.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на нов образец на позволително за сеч.

 

Със Заповед ЗАП – 962/04.11.2021 г.  е изменена  Заповед ЗАП-876 от 07.10.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ . Изменението касае издаване на позволителни за сеч за имоти с променено предназначение и по чл. 88, ал. 5 от ЗГ.

1. Заповед № 962/04.11.2021 г.

2. Образец на Позволително за сеч.


Дата на публикуване: 29.11.2021 г. изтегли
 
Заповед № 1019/17.11.2021 г. за определяне на образци на превозни билети за транспортиране на дървесина

Дата на публикуване: 17.11.2021 г. изтегли
 
Заповед ЗАП-876 от 07.10.2021 год. На основание § 37, от Закона за горите, чл. 56, ал.4 от Наредба № 8 за сечите в горите и във връзка с чл. 108, ал. 1 от Закона за горите.

Заповед ЗАП-876 от 07.10.2021 год. На основание § 37, от Закона за горите, чл. 56, ал.4 от Наредба № 8 за сечите в горите и във връзка с чл. 108, ал. 1 от Закона за горите относно утвърждаване на:

1. Образец заявление за достъп по чл. 235 от Закона за горите

2. Образец заявление за достъп по чл. 108, ал. 1 т. 1 от Закона за горите

3. Образец на Позволително за сеч


Дата на публикуване: 18.10.2021 г. изтегли
 
Заповед ЗАП-902 от 15.10.2021 год. за изменение заповед 1321 от 16.12.2016 г. за утвърждаване на нов образец за превозен билет по т. I 1. съгласно Приложение 1 към настоящата заповед.

Дата на публикуване: 18.10.2021 г. изтегли
 
З А Я В Л Е Н И Е ЗА КОРИГИРАНЕ/АНУЛИРАНЕ НА ИЗДАДЕНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ ОТ ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЛЕСОВЪДИ И ОТ ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ

 

 


Дата на публикуване: 12.10.2021 г. изтегли
 
Заповед №РД 49-164/24.04.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за утвърждаване на схема за оповестяване при възникване на пожар в горски територии

Дата на публикуване: 08.05.2020 г. изтегли
 
Образци по Заповед с рег. инд. ЗАП-270/31.03.2020г.

Образци по Заповед с рег. инд. ЗАП-270/31.03.2020г. за утвърждаване на "Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация от Изпълнителна агенция по горите"

Образец на Заявление за достъп до обществена информация,
Образец на Протокол за приемане на устно запитване за достъп до обществена информация и
Образец на Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация


Дата на публикуване: 31.03.2020 г. изтегли
 
Заповед № 142/14.02.2020 г. за определяне на образци на превозни билети за транспортиране на дървесина

Дата на публикуване: 17.02.2020 г. изтегли
 
Заповед № ЗАП-695/09.09.2019 г. за утвърждаване на приходно-разходна книга за съхраняване и движение на ПРЗ

Дата на публикуване: 09.09.2019 г. изтегли
 
УКАЗАНИЯ за реда за издаване на удостоверение за подборно ловуване, удостоверение за придобиване право на ловен водач и билет за лов на чужденец от Изпълнителна агенция по горите

Дата на публикуване: 23.05.2018 г. изтегли
 
Образец на Уведомление по чл. 186, ал.2 от ЗГ

Образец на Уведомление по чл. 186, ал.2 от ЗГ

 


Дата на публикуване: 14.05.2018 г. изтегли
 
Указания и образци за регистрация в публичните регистри на ИАГ за упражняване на лесовъдска практика и за извършване на дейности в горски територии

Дата на публикуване: 19.04.2018 г. изтегли
 
Заповед № 1069/28.11.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на образци на хартиен и електронен формат за регистри на актови преписки и констативни протоколи

Дата на публикуване: 28.11.2017 г. изтегли
 
Образци на заявления за учредяване право на строеж, право на ползване, сервитути и промяна на предназначение на горски територии по реда на Глава трета от Закона за горите.

Дата на публикуване: 03.08.2017 г. изтегли
 
Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Изпълнителна агенция по горите

Дата на публикуване: 26.08.2016 г. изтегли
 
Заповед № 973/22.08.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ

за транспорт на недървесни горски продукти


Дата на публикуване: 22.08.2016 г. изтегли
 
Заповед № 590/03.05.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на образец на контролен талон, неразделна част от превозен билет по чл. 211, ал. 1 от ЗГ

Дата на публикуване: 03.05.2016 г. изтегли
 
Заповед № 296/09.02.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на образец на декларация по чл. 58, ал. 2, т. 3 от НКОГТ

Дата на публикуване: 10.02.2016 г. изтегли
 
Заповед №194/27.01.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение на Указания за реда за издаване на билет за лов на чужденец

Дата на публикуване: 27.01.2016 г. изтегли
 
ИАГ публикува Заповед №85/19.01.2016 г. за определяне на образец на заявление за изработване на производствена марка

Дата на публикуване: 20.01.2016 г. изтегли
 
Заявление за издаване на удостоверение за подборно ловуване

Дата на публикуване: 07.01.2016 г. изтегли
 
Инструкция за осъществяване на взаимодействие и обмен на информация между Национална агенция за приходи и Изпълнителна агенция по горите

Дата на публикуване: 16.11.2015 г. изтегли
 
Заповед № 755/27.10.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение на заповед № 722/18.10.2012 г., касаеща определяне общия обем на дървата за огрев и технологичната дървесина

Дата на публикуване: 27.10.2015 г. изтегли
 
Годишен отчетен доклад на Изпълнителна агенция по горите за 2014 година

Дата на публикуване: 05.05.2015 г. изтегли
 
Заповед № 34/19.01.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

за утвърждаване на образец на месечно сведение за резултатите от дейностите по контрола 


Дата на публикуване: 22.01.2015 г. изтегли
 
Заповед № 33/19.01.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

за утвърждаване на образец на справка за резултатите от дейностите по опазване на горските територии


Дата на публикуване: 22.01.2015 г. изтегли
 
Вътрешни правила за обществените поръчки в РДГ Русе

Дата на публикуване: 15.01.2015 г. изтегли
 
Заповед № 17/14.01.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

за утвърждаване на примерни образци на:

1. Заявление по чл. 23, ал. 4 от Наредба №1 за контрола и опазване на горските територии

2. Уведомление за изработване на контролна горска марка


Дата на публикуване: 14.01.2015 г. изтегли
 
Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача в ИАГ

Дата на публикуване: 19.12.2014 г. изтегли
 
Вътрешни правила за обществените поръчки в ИАГ

Дата на публикуване: 19.12.2014 г. изтегли
 
Годишен отчетен доклад на Изпълнителна агенция по горите за 2013 година

Дата на публикуване: 11.04.2014 г. изтегли
 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ И ДОКУМЕНТООБОРОТА В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Дата на публикуване: 19.03.2014 г. изтегли
 
Годишен отчетен доклад на Изпълнителна агенция по горите за 2012 година

Дата на публикуване: 03.07.2013 г. изтегли
 
Заповед №617/24.06.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ за изменение на заповед №722/18.10.2012 г.

Дата на публикуване: 25.06.2013 г. изтегли
 
Заповед № 404/08.05.2013 г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение на заповед № 722/18.10.2012 г.

Дата на публикуване: 09.05.2013 г. изтегли
 
Заповед № 307/29.03.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

за изменение на Заповед № 722/18.10.2012 г.


Дата на публикуване: 29.03.2013 г. изтегли
 
Заповед № 926/10.12.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на образец на обобщена справка по чл. 13 от НКОГТ за обектите, в които постъпва, преработва се или от които се експедира дървесина

Дата на публикуване: 14.12.2012 г. изтегли
 
Заповед № 722/18.10.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване образци на превозни билети по чл.211, ал.1 от ЗГ

Дата на публикуване: 18.10.2012 г. изтегли
 
Заповед № 628/05.10.2012 г. за отменяне на образец на служебна карта по чл.190, ал.3, т.1 от ЗГ и утвърждаване на нови образци

Дата на публикуване: 05.10.2012 г. изтегли
 
ИАГ публикува Заповед №110/20.02.2012 г. за определяне на образец на заявление за изработване на производствена марка

Със Заповед №110/20.02.2012 г. е определен образецът на заявление по чл. 58 ал. 1 от Наредба №1/30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии /НКОГТ/, обн. в ДВ бр. 11/07.02.2012 г., както и редът и условията за подаването му. Таксата, която следва да се заплати по т. III-3 от заповедта е в размер 5.00 лв., съгласно ПМС №41/22.02.2013 г., обн. ДВ бр. 21/01.03.2013 г. В заявлението правоимащите лица следва да посочат и начина, по който желаят да им бъде изпратено удостоверението по чл. 58, ал. 3, т. 1 от НКОГТ.


Дата на публикуване: 28.09.2012 г. изтегли
 
Заповед № 239/17.04.2012 г. за утвърждаване на приходно-разходна книга за съхраняване и движение на ПРЗ

Дата на публикуване: 19.04.2012 г. изтегли
 
Заповед №РД 09-1231/28.12.2011 г. на министъра на земеделието и храните за утвърждаване на образци на документи по Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии

Дата на публикуване: 10.01.2012 г. изтегли
 
Образци на заявления за учредяване право на строеж, право на ползване, сервитути и промяна на предназначение на горски територии по реда на Глава трета от Закона за горите.

Дата на публикуване: 29.04.2011 г. изтегли
 
Заповед №491/12.04.2011 г. за предоставяне и отнемане на достъп до интернет информационната система на ИАГ за служителите от РДГ/ДГС/ДЛС

Дата на публикуване: 13.04.2011 г. изтегли
 
Образец на удостоверение за износ на необработен дървен материал

Образец на удостоверение


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
Заявление и декларация за участие в конкурс за Директор на държавно горско стопанство

Заявление и декларация за участие в конкурс за Директор на държавно горско стопанство


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
Образец №1 към заповед №2087

Образец №1


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
Приложения към Наредба № 29 от 16.12.2005 г.

Приложения


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
Приложения към Наредба № 6

Приложения към Наредба № 6


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли