Седалище и адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. "Първи май" № 2, ПК 4700, БУЛСТАТ 000615424, телефон за връзка: 0301 67520, електронна поща: rugsmolian@iag.bg, интернет страница: www.smolian.iag.bg,  работно време на звеното за административно обслужване 8.30 – 17 .00 часа. 

Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Смолян, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от Закона за горите - 0878968650 

Дежурен телефон за изпращане на SMS от лице по чл. 211, ал.2 от ЗГ за многократно преместване на една и съща дървесина - 0878968650 

 

Приемно време на директора и зам. директора на РДГ 

понеделник и четвъртък от 10.00 до 12.30 часа 

Предварително записване на телефон 0301/67537 

понеделник от 8.30 до 10.00 часа 

 

РДГ - Смолян уведомява гражданите и своите контрагенти, че могат да извършват плащания чрез ПОС терминал, използвайки дебитна или кредитна карта.

 

Заплащане на такси за заявени административни услуги може да извършите и по банков път на сметка: 

IBAN: BG07UBBS80023106206106, BIC UBBSBGSF на банка ОББ гр.Смолян

 

Регионална дирекция по горите гр.Смолян е регистрирана като администратор на лични данни с идент.номер 52785. 

Координати за връзка с длъжностно лице по защита на личните данни: 

Петя Ризова – главен експерт 

Телефон  - 0301 /6 75 38; 0878445911

Email: rugsmolian@iag.bg

РДГ Смолян | Обява за работа

Дата на валидност: 19.09.2019

Длъжност: Горски инспектор
Звено: РДГ Смолян

ОБЯВЛЕНИЕ

 

            Регионална дирекция по горите град Смолян, на основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД05- 224 / 09.09.2019 г. на Директора на Регионална дирекция по горите – Смолян, обявява конкурс за длъжността:  

 

 „ГОРСКИ ИНСПЕКТОР”

 

             Брой работни места, за които се обявява конкурса - 1 щатна бройка „Горски инспектор” в Дирекция „Горско стопанство” на РДГ – Смолян.

 

 1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

·                     Да има навършени 18 години;

·         Да има придобито висше образование с образователна степен – бакалавър, специалност – висше лесовъдско образование, съгласно т. 5 от §1 от допълнителните разпоредби на Закона за горите;

·                     Ранг – V младши;

·         Не се изисква професионален опит;

·         Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, не е освободено от наказателна отговорност за извършено умишлено престъпление от общ характер с налагане на административно наказание по чл. 78а от Наказателния кодекс;

·         Да притежава свидетелство за правоуправление на моторно превозно средство (МПС) - не по-ниска от категория "В";

·                     Да не страда от психически заболявания;

·         През последните три години да не е настанявано принудително в лечебно заведение по глава пета, раздел II от Закона за здравето и не е лекувано за употреба на наркотични вещества;

·         Срещу него да не е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

·         През последните три години да не е нарушавало обществения ред три или повече пъти, за което са му налагани административни наказания;

·         Спрямо кандидата през последните три години да не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие;

·         Да няма задължения, за които е изпратено уведомление по чл. 182, ал. 2, т. 2, или по чл. 221, ал. 6, от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

·                     Да не е с трайно намалена трудоспособност;

·                     Да е преминало курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие.

 

2. Начин за провеждане на конкурса:

 - тест и  интервю /чл. 24, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от НПКДС/

 

3. Необходими документи, място и срок за подаването им:

     3.1. Необходими документи:

 • Заявление за участие по образец - Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС).
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер  на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.;
 • Автобиография европейски формат – CV.
 • Копие от документ, удостоверяващ придобита образователно-квалификационна степен;
 • Свидетелство за съдимост или съответен документ, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 • Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер или документ, удостоверяващ, че лицето е подало заявление за издаването му;
 • Медицинско свидетелство от лечебно заведение, удостоверяващо, че лицето:
  • а) не страда от психически разстройства;
  • б) през последните три години не е настанявано принудително в лечебно заведение по глава пета, раздел II от Закона за здравето и не е лекувано за употреба на наркотични вещества;
 • Документ от районния съд по местоживеене, удостоверяващ, че:
  • а) срещу лицето няма наложени мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие;
  • б) лицето не е нарушавало обществения ред три или повече пъти, за което са му налагани административни наказания;
 • Копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство;
 • Копие от документ за успешно завършен курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие;
 • Медицинско свидетелство.

    3.2. Място и срок за подаване на документите:

    Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник на деловодителя за завеждането им в деловодството на РДГ в 10 /десет/ дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса в един сайт за търсене на работа, на информационното табло в сградата на Регионална дирекция по горите, град Смолян, ул.„Първи май” № 2, в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията и в сайта на РДГ. Подаването на документите се извършва всеки работен ден в посочения период от 8.30 до 17.00 часа.

С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГОРСКИ ИНСПЕКТОР” В РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР. СМОЛЯН