Седалище и адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. "Първи май" № 2, ПК 4700, БУЛСТАТ 000615424, телефон за връзка: 0301 67520, електронна поща: rugsmolian@iag.bg, интернет страница: www.smolian.iag.bg,  работно време на звеното за административно обслужване 8.30 – 17 .00 часа. 

Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Смолян, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от Закона за горите - 0878968650 

Дежурен телефон за изпращане на SMS от лице по чл. 211, ал.2 от ЗГ за многократно преместване на една и съща дървесина - 0878968650 

 

Приемно време на директора и зам. директора на РДГ 

понеделник и четвъртък от 10.00 до 12.30 часа 

Предварително записване на телефон 0301/67537 

понеделник от 8.30 до 10.00 часа 

 

Регионална дирекция по горите гр.Смолян е регистрирана като администратор на лични данни с идент.номер 52785. 

Координати за връзка с длъжностно лице по защита на личните данни: 

Запринка Халачева – главен експерт 

Телефон  - 0301 /6 75 30 

Email: rugsmolian@iag.bg

 

 

РДГ Смолян | Обява за работа

Дата на валидност: 19.09.2019

Длъжност: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „СТОПАНИСВАНЕ И ЗАЩИТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ”
Звено: РДГ Смолян

ОБЯВЛЕНИЕ

 

            Регионална дирекция по горите град Смолян, на основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД05- 223 / 09.09.2019 г. на Директора на Регионална дирекция по горите – Смолян, обявява конкурс за длъжността:

 

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „СТОПАНИСВАНЕ И ЗАЩИТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ”

 

             Брой работни места, за които се обявява конкурса - 1 щатна бройка Младши експерт „Стопанисване и защита на горските територии” в Дирекция „Горски стопанство” на РДГ – Смолян.

 

 1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

·         Да има придобито висше образование с образователна степен – бакалавър, специалност – висше лесовъдско образование, съгласно т. 5 от §1 от допълнителните разпоредби на Закона за горите;

·                     Ранг – V младши;

·         Не се изисква професионален опит;

2.     Допълнителни изисквания:

·       Да притежава компютърна грамотност;

·       Да притежава свидетелство за правоуправление на моторно превозно средство - не по-ниска от категория "В".

3. Начин за провеждане на конкурса: тест и  интервю /чл. 24, т. 1 и чл. 25, ал. 1 от НПКДС/

4. Необходими документи, място и срок за подаването им:

     4.1. Необходими документи:

  • Заявление за участие по образец - Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
  • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер  на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
  • Автобиография европейски формат – CV;
  • Копие от документ, удостоверяващ придобита образователно-квалификационна степен;
  • Копия от съответните официални документи, ако има такива, за професионален опит  - трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, документ в превод на български език, заверен по съответния ред, удостоверяващ извършване на дейност в чужбина (в случай, че кандидатът има подобен професионален опит);
  • Копие от документ, удостоверяващ притежаването на компютърна грамотност.
  • Копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство.

    4.2. Място и срок за подаване на документите: Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник на деловодителя за завеждането им в деловодството на РДГ в 10 /десет/ дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса в един сайт за търсене на работа, на информационното табло в сградата на Регионална дирекция по горите, град Смолян, ул.„Първи май” № 2, в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията и в сайта на РДГ. Подаването на документите се извършва всеки работен ден в посочения период от 8.30 до 17.00 часа.

 5. Общодостъпно място, за обявяване на списъците или други съобщения във връзка с конкурса: Обявлението, списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на РДГ – Смолян, ул.„Първи май” № 2, ет.1 и в сроковете, цитирани в ЗДСл. и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

6. Кратко описание на длъжността: Младши експерт ”Стопанисване и защита на горските територии” организира, координира и контролира дейността по стопанисване и защита на горските територии и дейността по горското планиране при изработването и изпълнението на областните планове за развитие на горските територии.

7. Минималният размер на основната заплата за длъжността: 590 лв.

            Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се получат от Запринка Халачева – гл. експерт „ЧР” в РДГ - Смолян.

            При подаване на документите, на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.       

Материали