Седалище и адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. "Първи май" № 2, ПК 4700, БУЛСТАТ 000615424, телефон за връзка: 0301 67520, електронна поща: rugsmolian@iag.bg, интернет страница: www.smolian.iag.bg,  работно време на звеното за административно обслужване 8.30 – 17 .00 часа. 

Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Смолян, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от Закона за горите - 0878968650 

Дежурен телефон за изпращане на SMS от лице по чл. 211, ал.2 от ЗГ за многократно преместване на една и съща дървесина - 0878968650 

 

Приемно време на директора и зам. директора на РДГ 

понеделник и четвъртък от 10.00 до 12.30 часа 

Предварително записване на телефон 0301/67537 

понеделник от 8.30 до 10.00 часа 

 

Регионална дирекция по горите гр.Смолян е регистрирана като администратор на лични данни с идент.номер 52785. 

Координати за връзка с длъжностно лице по защита на личните данни: 

Запринка Халачева – главен експерт 

Телефон  - 0301 /6 75 30 

Email: rugsmolian@iag.bg

 

 

РДГ Смолян | Обява за работа

Дата на валидност: 28.02.2020

Длъжност: Младши експерт в Дирекция Горско стопанство на РДГ – Смолян.
Звено: РДГ Смолян

ОБЯВЛЕНИЕ

 

            Регионална дирекция по горите град Смолян, на основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД05- 48 / 17.02.2020 г. на Директора на Регионална дирекция по горите – Смолян, обявява конкурс за експертна длъжност:

 

 „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ”

 

             Брой работни места, за които се обявява конкурса - 1 щатна бройка „Младши експерт” в Дирекция „Горско стопанство” на РДГ – Смолян.

 

 1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

·         Да има придобито висше образование с образователна степен – бакалавър, специалност – висше лесовъдско образование, съгласно т. 5 от §1 от допълнителните разпоредби на Закона за горите;

·                     Ранг – V младши;

·         Не се изисква професионален опит;

 

2. Начин за провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

 

3. Необходими документи, място и срок за подаването им:

     3.1. Необходими документи:

  • Заявление за участие по образец - Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.
  • Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.;
  • Автобиография европейски формат – CV.
  • Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
  • Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит.

    3.2. Място и срок за подаване на документите:

    Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник на деловодителя за завеждането им в деловодството на РДГ в 10 /десет/ дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса в един сайт за търсене на работа, на информационното табло в сградата на Регионална дирекция по горите, град Смолян, ул.„Първи май” № 2, в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията и в сайта на РДГ. Подаването на документите се извършва всеки работен ден в посочения период от 8.30 до 17.00 часа.

 

 4.Общодостъпно място, за обявяване на списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

Обявлението, списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на РДГ – Смолян, ул.„Първи май” № 2, ет.1 и в сроковете, цитирани в ЗДСл. и Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 

5. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

               Младши експерт ”Стопанисване и защита на горските територии” организира, координира и контролира дейността по стопанисване и защита на горските територии и дейността по горското планиране при изработването и изпълнението на областните планове за развитие на горските територии.

 

6.  Размерът на индивидуалната основна месечна заплата за длъжността е от 610 лв. до 2150 лв., като индивидуалният размер ще бъде определен с назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

 

            Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2 и 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители могат да се получат от Запринка Халачева – гл. експерт „ЧР” в РДГ - Смолян.

 

            При подаване на документите, на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Материали