Седалище и адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. "Първи май" № 2, ПК 4700, БУЛСТАТ 000615424, телефон за връзка: 0301 67520, електронна поща: rugsmolian@iag.bg, интернет страница: www.smolian.iag.bg,  работно време на звеното за административно обслужване 8.30 – 17 .00 часа. 

Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Смолян, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от Закона за горите - 0878968650 

Дежурен телефон за изпращане на SMS от лице по чл. 211, ал.2 от ЗГ за многократно преместване на една и съща дървесина - 0878968650 

 

Приемно време на директора и зам. директора на РДГ 

понеделник и четвъртък от 10.00 до 12.30 часа 

Предварително записване на телефон 0301/67537 

понеделник от 8.30 до 10.00 часа 

 

Регионална дирекция по горите гр.Смолян е регистрирана като администратор на лични данни с идент.номер 52785. 

Координати за връзка с длъжностно лице по защита на личните данни: 

Запринка Халачева – главен експерт 

Телефон  - 0301 /6 75 30 

Email: rugsmolian@iag.bg

 

 

РДГ Смолян | Обява за работа

Дата на валидност: 19.03.2020

Длъжност: Главен Специалист „Горски Инспектор” в РДГ-Смолян
Звено: РДГ Смолян

Кратко описание на длъжността: Длъжността Главен специалист ”Горски инспектор” контролира дейността по опазване на горските територии, горските, дивечовите и рибните ресурси в обектите за любителски риболов в териториалния обхват на дейност на РДГ, обхващаща действията по предотвратяване и разкриване на нарушения на разпоредбите на законите и подзаконовите нормативни актове. Установява административни нарушения, свързани с горските територии, горските и дивечовите ресурси и рибните ресурси в обектите за любителски риболов, както и санкциониране на техните извършители.  Уведомява и подпомага органите на досъдебното производство при констатиране на престъпления, свързани с горските територии, горските и дивечовите ресурси и рибните ресурси в обектите за любителски риболов, както и разкриване на извършителите им. Осъществява контрол по: опазване и защита на горските територии; ползване на дървесина и недървесни горски продукти;  възобновяване на горите; стопанисване на горските територии; ловностопанските дейности, опазването на дивечовите и рибните ресурси; биоразнообразие, защитени територии и зони.

 

Материали