ЗДОИ

НачалоДейностиОсновни дейности

РДГ Смолян | Основни дейности

ХАРТА НА КЛИЕНТА

СПИСЪК на Административни услуги, предоставяни от РДГ - Смолян

Единен Портал за достъп до Електронни Административни услуги за Горски фонд и Ловно Стопанство

Система за сигурно електронно връчване

Единна входна точка за електронни плащания за централната и местната администрация - Вход

За електронните административни услуги, предоставяни от РДГ - Смолян е необходимо Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП)

Система за електронна автентикация

Достъп до обществена информация

Платформа за достъп до обществена информация

Платформата за достъп до обществена информация е създадена и се поддържа от администрацията на Министерския съвет съгласно чл. 15в, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Представлява единна, централна, публична уеб базирана информационна система, която осигурява електронно целия процес по подаване и разглеждане на заявление за достъп до информация, препращане по компетентност при необходимост, предоставяне на решение и публикуване на съответната информация от задължените по Закона за достъп до обществена информация субекти при спазване на защитата на личните данни на заявителя съгласно Закона за защита на личните данни. Подаване на заявление за достъп :  . Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление подадено в деловодството на Регионална дирекция по горите гр. Смолян

АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НA ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЗА 2023 Г. И ФОРМАТИТЕ, В КОИТО Е ДОСТЪПНА, съгласно чл. 15а, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация

Такси за предоставяне на информацията по ЗДОИ

Годишен отчет за постъпилите и обрарботени заявления за достъп до обществена информация в РДГ - Смолян за 2022 г.

Заявление ЗДОИ