ФОРМУЛЯРИ

НачалоДокументиЗДОИ

РДГ Смолян | Документи

Ловностопански райони около огнищa на АЧС
 
Закони
 
Правилници
 
Наредби
 
Приложения / Образци
 
Инвентаризация и планиране
 
Областни планове за развитие на горските територии
 
Стопанисване на горите
 
Промени в горските територии
 
Лесопатологични прогнози
 
Регламент 995
 
Горски репродуктивни материали
 
Заповеди за изваждане от употреба на КГМ и ПМ
 
Медии
 
Счетоводство, бюджет и управление на собствеността
 
Проекти / Програми / Стратегии
 
Гори във фаза на старост
 
Документи по Заповед №576/22.04.2016
 
Ловно стопанство
 
BIO4ECO
 
Звено Вътрешен одит
 
Проект № BG05SFOP001-2.006-0039-CO1 „Повишаване капацитета на служителите на ИАГ за изпълнение на контролни функции по управление на горите“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 
ЗДОИ
 
Мнения, становища, позиции
 
Обща информация
 
План извлечения
 
Предписания
 
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ДОИ/ В РДГ СМОЛЯН ЗА 2023 г.

Дата на публикуване: 05.03.2024 г. изтегли
 
АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НA ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЗА 2024 Г.

Дата на публикуване: 05.03.2024 г. изтегли
 
ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕЗ 2023 Г. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР

Дата на публикуване: 02.02.2024 г. изтегли
 
АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НA ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЗА 2023 Г.

Дата на публикуване: 02.02.2023 г. изтегли
 
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ДОИ/ В РДГ СМОЛЯН ЗА 2022 г.

Дата на публикуване: 02.02.2023 г. изтегли
 
ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕЗ 2022 Г. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР

Дата на публикуване: 24.01.2023 г. изтегли
 
Такси за предоставяне на информацията

Дата на публикуване: 12.08.2022 г. изтегли
 
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ДОИ/ В РДГ СМОЛЯН ЗА 2021 г.

Дата на публикуване: 09.02.2022 г. изтегли
 
АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НA ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЗА 2022 Г. И ФОРМАТИТЕ, В КОИТО Е ДОСТЪПНА, съгласно чл. 15а, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 09.02.2022 г. изтегли
 
Решение ДОИ-35/11.06.2021 г. за достъп до обществена информация

Информацията съдържа:

- справка за извършените през последните две години проверки от ИАГ по отношение на ловните концесии на частни юридически лица в държавните ловни стопанства в България.

- копия от изготвените от ИАГ документи, в които са описани резултатите от извършените проверки


Дата на публикуване: 17.06.2021 г. изтегли
 
Решение ДОИ-37/16.06.2021 г. за достъп до обществена информация

Информацията съдържа:

- Справки за договорите за съвместна дейност, действали през последните пет години между частни дружества и държавни ловни стопанства

- Резултати от изпълнението на договорите

- Таксация за последните 5 години за благороден елен, елен лопатар, сърна, дива свиня по ловни стопанства  


Дата на публикуване: 17.06.2021 г. изтегли
 
Доклад от относно извършени проверки съгласно ЗЛОД за 2020г.

Извършени проверки през 2020г. по изпълнение на договорите за съвместна дейност, съгласно чл. 9, ал. 36 от Закон за лова и опзване на дивеча


Дата на публикуване: 07.06.2021 г. изтегли
 
ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕЗ 2020 Г. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР

Дата на публикуване: 10.05.2021 г. изтегли
 
Годишен отчет на РДГ-Смолян за 2020 г.

Дата на публикуване: 28.04.2021 г. изтегли
 
Бюджет на РДГ-Смолян за 2021 г

Дата на публикуване: 28.04.2021 г. изтегли
 
АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НA ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЗА 2021 Г. И ФОРМАТИТЕ, В КОИТО Е ДОСТЪПНА,

Дата на публикуване: 16.04.2021 г. изтегли
 
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ДОИ/ В РДГ СМОЛЯН ЗА 2020 г.

Дата на публикуване: 16.04.2021 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Дата на публикуване: 31.03.2020 г. изтегли
 
Правилник ЗДОИ

Дата на публикуване: 04.03.2020 г. изтегли
 
Цена на услугата

Дата на публикуване: 04.03.2020 г. изтегли
 
Годишен отчет 2019 г.

Дата на публикуване: 04.03.2020 г. изтегли
 
Организация на достъп

Дата на публикуване: 04.03.2020 г. изтегли
 
Списък категории Информация

Дата на публикуване: 04.03.2020 г. изтегли
 
Зявление ЗДОИ

Дата на публикуване: 04.03.2020 г. изтегли
 
СПИСЪК С КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА ИАГ И ФОРМАТИТЕ, В КОИТО Е ДОСТЪПНА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 15А, АЛ. 3 ОТ ЗДОИ

Дата на публикуване: 25.02.2020 г. изтегли