ФОРМУЛЯРИ

НачалоДокументиПлан извлечения

РДГ Смолян | Документи

Ловностопански райони около огнищa на АЧС
 
Закони
 
Правилници
 
Наредби
 
Приложения / Образци
 
Инвентаризация и планиране
 
Областни планове за развитие на горските територии
 
Стопанисване на горите
 
Промени в горските територии
 
Лесопатологични прогнози
 
Регламент 995
 
Горски репродуктивни материали
 
Заповеди за изваждане от употреба на КГМ и ПМ
 
Медии
 
Счетоводство, бюджет и управление на собствеността
 
Проекти / Програми / Стратегии
 
Гори във фаза на старост
 
Документи по Заповед №576/22.04.2016
 
Ловно стопанство
 
BIO4ECO
 
Звено Вътрешен одит
 
Проект № BG05SFOP001-2.006-0039-CO1 „Повишаване капацитета на служителите на ИАГ за изпълнение на контролни функции по управление на горите“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 
ЗДОИ
 
Мнения, становища, позиции
 
Обща информация
 
План извлечения
 
Предписания
 
Уведомление по чл.26, ал.2, във връзка с чл.26, ал.1 от АПК, относно започнало производство по одобряване на план-извлечение за промяна вида на сечта в гори, стопанисвани от ГВК “Чифлика“

Дата на публикуване: 15.05.2024 г. изтегли
 
Одобрено план-извлечение за промяна вида на сечта в гори, държавна собственост на територията на ДГС „Славейно“

Дата на публикуване: 14.05.2024 г. изтегли
 
Одобрено план-извлечение за промяна вида на сечта в гори, държавна собственост на територията на ДЛС „Извора“

Дата на публикуване: 08.05.2024 г. изтегли
 
Oдобрено план-извлечение за промяна вида на сечта в гори, собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Свети Дух”

Дата на публикуване: 23.04.2024 г. изтегли
 
Одобрено план-извлечение за промяна вида на сечта в гори, държавна собственост на територията на ДГС „Смилян“

Дата на публикуване: 18.03.2024 г. изтегли
 
Одобрено план-извлечение за промяна вида на сечта в гори, държавна собственост на територията на ДГС „Смилян“

Дата на публикуване: 29.02.2024 г. изтегли
 
Одобрено план-извлечение за промяна вида на сечта в гори, държавна собственост на територията на ДГС „Славейно“

Дата на публикуване: 27.02.2024 г. изтегли
 
Одобрено план-извлечение за промяна вида на сечта в гори, държавна собственост на територията на ДГС „Смилян“

Дата на публикуване: 14.02.2024 г. изтегли
 
Одобрено план-извлечение за промяна вида на сечта в гори, собственост на наследници на Хубен Котубов

Дата на публикуване: 03.01.2024 г. изтегли
 
Одобрено план-извлечение за промяна вида на сечта в гори, държавна собственост на територията на ДГС „Акад. Н. Хайтов“

Дата на публикуване: 06.12.2023 г. изтегли