Седалище и адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. "Първи май" № 2, ПК 4700, БУЛСТАТ 000615424, телефон за връзка: 0301 67520, електронна поща: rugsmolian@iag.bg, интернет страница: www.smolian.iag.bg,  работно време на звеното за административно обслужване 8.30 – 17 .00 часа. 

Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Смолян, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от Закона за горите - 0878968650 

Дежурен телефон за изпращане на SMS от лице по чл. 211, ал.2 от ЗГ за многократно преместване на една и съща дървесина - 0878968650 

 

Приемно време на директора и зам. директора на РДГ 

понеделник и четвъртък от 10.00 до 12.30 часа 

Предварително записване на телефон 0301/67537 

понеделник от 8.30 до 10.00 часа 

 

РДГ - Смолян уведомява гражданите и своите контрагенти, че могат да извършват плащания чрез ПОС терминал, използвайки дебитна или кредитна карта.

 

Заплащане на такси за заявени административни услуги може да извършите и по банков път на сметка: 

IBAN: BG07UBBS80023106206106, BIC UBBSBGSF на банка ОББ гр.Смолян

 

Регионална дирекция по горите гр.Смолян е регистрирана като администратор на лични данни с идент.номер 52785. 

Координати за връзка с длъжностно лице по защита на личните данни: 

Петя Ризова – главен експерт 

Телефон  - 0301 /6 75 38; 0878445911

Email: rugsmolian@iag.bg

НачалоНовини 2024/05Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

14.05.2024 - Проект ForestConnect

ForestConnect има за цел да осигури устойчиви на климата горски коридори за едрите хищници за придвижване през границите в региона на Балканите, Карпатите и Динарските планини.
Цели:
1.    Нови инструменти и технологии, интегрирани в транснационалния мониторинг на горите на едрите хищници
2.    Подобряване на хетерогенността, свързаността и устойчивостта на климата на горите на едрите хищници
3.    Насърчаване на капацитета и сътрудничеството за интегрирана свързаност едри хищници- климат-гора в екорегионите
Този проект е подкрепен от програма Interreg Дунавски регион, съфинансирана от ЕС

https://interreg-danube.eu/projects/forestconnect
______________________________________________________

ForestConnect aims to secure climate-resilient forest corridors for large carnivores to move across borders in the Balkan-Carpathian-Dinaric region
Objectives:
1.    New tools and technologies integrated in transnational monitoring of large carnivores forests
2.    Heterogeneity, connectivity and climate resilience of LCs’ forests is improved
3.    Promote capacity and cooperation for integrated LC climate-forest connectivity across ecoregions
This project is supported by the Interreg Danube Region Programme co-funded by the European Union


https://interreg-danube.eu/projects/forestconnect